Collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.  106715/CO/140.05   17.10.2011      
        B.S.  17.01.2013  

 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:
“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.….;
“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …
§3. Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.
HOOFDSTUK II. Juridisch kader
Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 15 juni 2009, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 (BS van 14 april 2010) en wordt afgesloten in uitvoering van het protocol akkoord van 27 juni 2011 voor de jaren 2011-2012.

HOOFDSTUK III. ARAB- vergoeding
Artikel 3.

De werkgevers kennen aan hun niet- sedentaire werknemers een vergoeding toe, ARAB-vergoeding genaamd.

Deze ARAB-vergoeding geldt als terugbetaling van de kosten die worden gedaan door het niet-sedentair personeel, buiten de zetel van de onderneming, vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming.
De ARAB- vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.
De ARAB- vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB- voorzieningen die van toepassing zijn voor de sedentaire werknemers, overeenkomstig Titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming.
Gelet op het mobiel karakter van het tewerk gesteld personeel, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld was-plaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.,) dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op het bestaan de privé- accommodatie.
Artikel 4. Voor elk uur van de diensttijd zoals omschreven in de CAO van 13 juni 2005 betreffende de arbeidsduur en/of de nieuwe arbeidsregeling, wordt aan de werklieden een forfaitaire ARAB- vergoeding toegekend van:

1,10 EUR per uur vanaf 01.09.2011

1,12 EUR per uur vanaf 01.09.2012

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur
Artikel 5.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bijeen ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité van het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.