rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.            
K.B.       B.S.    

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten – wijziging van de cao 19 december 2005 (registratienummer 77.979)

1. Toepassingsgebied

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1)

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2)

op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

 

2. Juridisch kader

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2015-2016.

 

3. Toepassingsmodaliteiten

Art. 3

Artikel 3 van de cao van 19 december 2005 (registratienummer 77.979) wordt aangevuld als volgt:

Tweede kwartaal 2016: 1,70% en vanaf het derde kwartaal 2016: 1,60%

 

4. Geldigheidsduur

Art. 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elke van de contracterende partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.

 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.   77979 29.12.2005      
K.B.     01.04.2006 B.S. 23.05.2006 26203

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de sub-sector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnen in voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

§3.

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2005-2006.

HOOFDSTUK III. Toepassingsmodaliteiten

Artikel 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer op datum van 25 januari 1985 (KB van 22 april 1985) welke de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaarneming en hun aanverwante activiteiten” herneemt.

“De bijdrage van de werkgevers, zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten van het Sociaal Fonds, wordt als volgt vastgesteld:

1ste kwartaal 2006: 1,27 %

2de kwartaal 2006:  1,27 %

3de kwartaal 2006:  1,50 %

4de kwartaal 2006:  1,50 %

vanaf het 1ste kwartaal van 2007: 1,50 %

van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108 %.”

HOOFDSTUK IV. Opheffingsbepalingen

Article 4.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt artikel 7 van de CAO van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”, algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 oktober 1986, gewijzigd bij CAO van 10 oktober 1989, algemeen verbindend verklaard bij KB van 28 maart 1990; gewijzigd bij CAO van 9 juli 1992, algemeen verbindend verklaard bij KB van 8 februari 1993; gewijzigd bij CAO van 31 maart 1995, algemeen verbindend verklaard bij KB van 8 december 1995; gewijzigd bij CAO van 28 september 1999, algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 mei 2001; gewijzigd bij CAO van 29 februari 2000, algemeen verbindend verklaard bij KB van 4 februari 2002; gewijzigd bij CAO van 26 november 2002, algemeen verbindend verklaard bij KB van 16 juni 2003.

HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur

Artikel 5.

Deze arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elke van de contracterende partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor Vervoer.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26-11-2002

Collectieve arbeidsovereenkomst houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986, gesloten in het Paritair Comité voor het Vervoer, tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen te gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de sub-sector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnen in voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

§3.

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Gezien de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het 1ste kwartaal van 2003 geen bijdrageverhoging van 0,20 % meer kan innen, komen de contracterende partijen overeen om deze verhoging te spreiden over het 3de en het 4de kwartaal van 2003.

HOOFDSTUK III. Toepassingsmodaliteiten

Artikel 3.

Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 oktober 1986, gewijzigd bij CAO van 10 oktober 1989, algemeen verbindend verklaard bij KB  van 28 maart 1990; bij CAO van 9 juli 1992, algemeen verbindend verklaard bij KB van 8 februari 1993; en bij CAO van 31 maart 1995, algemeen verbindend verklaard bij KB van 8 december 1995, wordt door de volgende bepaling vervangen:

“De bijdrage van de werkgevers, zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten van het Sociaal Fonds, wordt als volgt vastgesteld:

1ste kwartaal 2003: 1,07 %

2de kwartaal 2003: 1,07 %

3de kwartaal 2003: 1,47 %

4de kwartaal 2003: 1,47 %

vanaf het 1ste kwartaal van 2004: 1,27 %

van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108 %.”

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur

Artikel 4.

Deze arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de CAO van 29 februari 2000 tot vaststelling van de bijdragen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elke van de contracterende partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor Vervoer.