Collectieve arbeidsovereenkomst van 26.06.1997 betreffende de vrijwillig deeltijdse arbeid in de sector “Verhuisondernemingen, meubelbewaring en de aanverwante activiteiten ervan”

rechtsbron nummer reg.nr rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.   46357 27.06.1997      
K.B.     25.01.2000 B.S. 06.04.2000 10853

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Artikel 1

§.1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§.2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder :

“verhuizing” : elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz… met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring” : de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen.

“aanverwante activiteiten” : elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen” : elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz.

§.3

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

Hoofdstuk II : Juridisch kader

Art.2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van hoofdstuk IV van titel III van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van de artikelen 7, par. 2, 30, par. 2 en 33 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Deze overeenkomst is een aanvulling op het tewerkstellingsakkoord vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 houdende een tewerkstellingsakkoord in de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Hoofdstuk III : Algemene bepalingen

Art.3

§.1

Elke werkman tewerkgesteld onder arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft de mogelijkheid mits toestemming van zijn werkgever vrijwillig van een voltijdse arbeidsregeling over te stappen naar een deeltijds arbeidsregime dat aan de bepalingen van artikel 4 van deze overeenkomst beantwoordt.

§.2

De in par. 1 van dit artikel bedoelde mogelijkheid is aan geen enkele beperking onderworpen indien het ingeroepen wordt wegens één der redenen opgesomd in artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst.

De verlenging van de periode van vermindering van de arbeidsduur is aan geen enkele beperking onderworpen.

§.3

Indien het overstappen naar deeltijdse arbeid aangevraagd wordt om een reden niet opgenomen in artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst is de mogelijkheid, behalve mits toestemming van de werkgever, beperkt tot:

in de ondernemingen die minder dan 20 werklieden tewerkstellen : het equivalent van één voltijdse werkman;

in de ondernemingen die ten minste 20 werklieden tewerkstellen en ten hoogste 50 : het equivalent van twee voltijds tewerkgestelde werklieden;

in de andere ondernemingen : het equivalent van 5 pct. van de voltijds tewerkgestelde werklieden.

Voor de toepassing van deze overeenkomst neemt men het aantal werklieden in aanmerking die tewerkgesteld waren in het kalenderjaar voorafgaand aan het verzoek van de werkman om van het recht op vrijwillig deeltijdse arbeid te genieten.

Art.4

Het deeltijds arbeidsregime zal ten minste de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijds arbeidsregime bevatten.

Binnen het wettelijk kader, kan de arbeidstijd van de deeltijdse werkman op jaarbasis worden berekend.

Overeenkomstig de bedrijfsorganisatorische mogelijkheden zal de keuze van het uurrooster vastgesteld worden tussen werkgever en werkman.

Art.5

§.1

De vermindering van de arbeidsduur kan aangevraagd worden voor een welbepaalde periode of voor een onbepaalde periode.

§.2

Indien de in artikel 3 bedoelde mogelijkheid voor een welbepaalde periode aangevraagd wordt moet deze periode, onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van par. 3 van dit artikel, een duur van ten minste drie maanden en van ten hoogste 12 maanden bedragen.

De periode is hernieuwbaar.

§.3

Indien de mogelijkheid voorzien in artikel 3 ingeroepen wordt voor het verlenen van palliatieve zorg aan personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte of voor het verlenen van bijstand of verzorging van een gezinslid of familielid dat lijdt aan een zware ziekte, bij afwijking op de bepalingen van par. 2 van dit artikel, kan het overstappen naar deeltijdse arbeid aangevraagd worden voor een periode van ten minste één maand.

Het bewijs van de in deze paragraaf omschreven redenen wordt geleverd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.

De periode van overstap van deeltijdse arbeid is hernieuwbaar zolang de reden die er aan de basis van ligt blijft bestaan.

Hoofdstuk IV : Procedure

Art.6

De werkman die gebruik wenst te maken van de mogelijkheid bedoeld in artikel 3 zal de werkgever hiervan op de hoogte brengen ten minste twee maanden VOOR de aanvang van de gewenste periode van vermindering van de arbeidsduur.

De in het vorig lid vastgestelde termijn wordt tot 15 dagen herleid in geval van toepassing van artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst.

De aanvraag zal vermelden:

de aanvangsdatum van de gewenste periode van vermindering van de arbeidsduur;

de periode tijdens dewelke de werkman de arbeidsduur wenst te verminderen, namelijk voor een onbepaalde duur of voor een welbepaalde periode en, in dit laatste geval, de concrete periode;

het uurrooster dat de voorkeur van de werkman heeft binnen de uurroosters voor een deeltijdse tewerkstelling die in het arbeidsreglement van de onderneming opgenomen zijn.

Bovendien indien de werkman artikel 5, par. 3 inroept, moet hij aan de aanvraag een medisch attest toevoegen dat de gehechtheid van de ingeroepen reden bevestigt.

Art.7

Binnen de maand te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag, moet de werkgever aan de werkman schriftelijk mededelen:

zijn beslissing betreffende de toepassing van het overstappen naar deeltijdse arbeid;

zijn eventueel akkoord betreffende het uurrooster gevraagd door de werkman of een voorstel van ander uurrooster.

In geval van toepassing van artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst wordt de door dit artikel vastgestelde termijn herleid tot 15 dagen.

Art.8

Indien de werkgever zijn toestemming heeft gegeven betreffende het overstappen naar deeltijdse arbeid, uiterlijk 15 dagen VOOR de aanvang van de periode van vermindering van arbeidsduur moeten de partijen tot een vergelijk komen betreffende het uurrooster. In geval van toepassing van artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst wordt de termijn van 15 dagen tot 8 dagen herleid.

Bij gebrek aan akkoord, moet de werkgever het geschil voorleggen aan het beperkt comité bevoegd voor de subsector en opgericht in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer.

De werkgever deelt het geschil bij telecopij mede aan de voorzitter uiterlijk veertien dagen VOOR de aanvang van de vermindering van de arbeidsduur. In geval van toepassing van artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst wordt de termijn van 14 dagen herleid tot 7 dagen.

Het beperkt comité moet zich binnen de acht dagen te rekenen vanaf de mededeling van het geschil aan de voorzitter uitspreken. In geval van toepassing van artikel 5, par. 3 van deze overeenkomst wordt de termijn van 8 dagen herleid tot 3 dagen.

Art.9

De werkman die de periode van vermindering van de arbeidsduur wenst te verlengen moet er de aanvraag van indienen uiterlijk 15 dagen VOOR het einde van de lopende periode.

Art.10

De individuele arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk gewijzigd en de wettelijke regels inzake deeltijdse arbeid zijn toepasselijk.

Art.11

Indien het arbeidsreglement toepasselijk op de onderneming geen uurroosters voor deeltijdse arbeid vervat is de werkgever ertoe gehouden een wijziging van het arbeidsreglement voor te stellen die uurroosters voor deeltijdse arbeid inlast.

In het geval bedoeld in het vorige lid, deelt de werkgever, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zijn voorstel mede VOOR 1 september 1997.

Hoofdstuk V : Compenserende aanwerving

Art.12

De werkgever heeft de verplichting een vervanger aan te werven van zodra een voltijds arbeidsregime wegvalt tengevolge deze overeenkomst.

Art.13

Bij aanwerving van de vervanger, voor zover artikel 16 niet van toepassing is, zal de werkgever voorrang geven aan werklieden die deeltijds tewerkgesteld zijn en die wensen naar een voltijdse tewerkstelling over te stappen en aan niet tewerkgestelde werkzoekenden.

Art.14

De werkgever heeft de volledige vrijheid betreffende het type arbeidsovereenkomst die hij met de vervanger sluit.

Hoofdstuk VI : Terugkeer naar een voltijds arbeidsregime

Art.15

Indien het overstappen naar een deeltijds arbeidsregime voor een welbepaalde periode werd overeengekomen, na afloop van deze periode, keert de werkman naar een voltijds uurrooster terug.

Art.16

Indien het overstappen naar een deeltijds arbeidsregime voor een onbepaalde duur werd overeengekomen kan de werkman het terugkeren naar een voltijdse tewerkstelling bij zijn werkgever aanvragen.

Hoofdstuk VII : Aanbeveling

Art.17

De ondertekenende partijen bevelen aan de werkgevers aan:

een gunstig gevolg te geven aan de aanvragen van overstappen naar een deeltijdse arbeid zelfs indien het percentage vastgesteld door deze overeenkomst is overschreden;

een gunstig gevolg te geven aan aanvragen van deeltijdse tewerkstelling in een ander arbeidstijdstelsel dan het halftijds arbeidsregime;

over te gaan tot vervanging van het in het kader van deze overeenkomst vrijgekomen arbeidsregime zelfs indien een equivalent voltijds arbeidsregime niet vrijgekomen is;

over te gaan tot vervanging in het kader van arbeidsovereenkomsten met deeltijdse tewerkstelling om een maximaal effect op tewerkstellingsvlak te bekomen.

Hoofdstuk VIII : Verbintenissen

Art.18

De representatieve werknemersorganisaties nemen de verbintenis aan mede te werken om de aanpassing van de arbeidsreglementen in het kader van deze overeenkomst door te voeren.

De representatieve werknemersorganisaties nemen de verbintenis aan hun vertegenwoordigers in de schoot van de Ondernemingsraden in te lichten betreffende deze overeenkomst.

Art.19

De ondertekenende partijen nemen de verbintenis aan de door deze overeenkomst uitgewerkte maatregel te promoten.

Zij nemen de verbintenis aan elke partij op ondernemingsvlak volledig in te lichten betreffende de voordelen verbonden aan deze overeenkomst.

Hoofdstuk IX : Geldigheidsduur

Art.20

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997 en is voor onbepaalde duur gesloten.
Zij kan door iedere ondertekenende partij opgezegd worden mits betekening bij aangetekende brief gericht tot de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer van een opzeggingstermijn van drie maanden.