Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen igv technische werkloosheid

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.    94385  15/06/2009      
K.B.      21/02/2010 B.S.  14/04/2010  

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 tot wijziging van de CAO van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.  

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied 

Artikel 1. 

  • 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot de subsector voor de verhuis-ondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden. 
  • 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder: 

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is; 

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen; 

“aanverwante activiteiten”: elk goederen-vervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…; 

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. … 

  • 3. Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters. 

HOOFDSTUK II. Juridisch kader 

Artikel 2. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2009-2010.

 

HOOFDSTUK III. Toepassings-modaliteiten  

Artikel 3. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer op datum van 25 januari 1985 (KB van 22 april 1985) welke de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaarneming en hun aanverwante activiteiten” herneemt. 

Bijkomende toelage voor werkloosheid 

Artikel 4. 

 “ In uitvoering van de bepalingen van artikel 25 van de statuten vastgesteld bij CAO van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 april 1985 (BS van 30 mei 1985) wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van dezelfde statuten, als volgt vastgesteld, per dag van gedeeltelijke werkloosheid voor economische redenen:

6,00 EUR in een vijfdagenweek regime                                                 

5,00 EUR in een zesdagenweek regime. 

Enkel de werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P, hebben recht op deze toelage. 

HOOFDSTUK IV. Opheffingsbepalingen 

Artikel 5.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”, algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 oktober 1986 (BS van 5 november 1986); gewijzigd bij CAO van 8 juli 1993, algemeen verbindend verklaard bij KB van 31 mei 1994 (BS van 23 augustus 1994); gewijzigd bij CAO van 12 juni 2001, algemeen verbindend verklaard bij KB van 5 november 2002 (BS van 15 januari 2003); gewijzigd bij CAO van 26 november 2003, algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 mei 2004 (BS van 23 juni 2004), gewijzigd bij CAO van 19 december 2005, algemeen verbindend verklaard bij KB van 22 maart 2006 (BS 23.05.2006)

HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur

Artikel 6. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2009 en is gesloten voor onbepaalde duur. 

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bijeen ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité van het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.