rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.   123035 30.06.2014      
C.A.O.   77064 30.09.2005      
K.B.     22.03.2006 B.S. 11.05.2006 24210

 

Paritair comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de verhoging van het quotum overuren voor de werknemers en werkneemsters tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing.

§2. Het Paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan : het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan : elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen : specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. »

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de Wet van 17 augustus 2013 en artikel 6 en 7 van het Koninklijk Besluit van 11 september 2013 (B.S. van 19 september 2013) dat de onderhandelingsprocedure vastlegt voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van de referteperiode moet worden nageleefd en van het quorum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis,§1bis en §2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Artikel 3.

Dit hoofdstuk betreft de overuren die het gevolg zijn van een buitengewone vermeerdering van werk (artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of arbeid vereist wegens een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26bis,§1bis en §2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971)
Het aantal uren inhaalrust waarvoor de werknemer kan kiezen om ze niet in te halen maar te laten uitbetalen, wordt verhoogd van 130 naar 143 uren per kalenderjaar.

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur

Artikel 4.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt CAO nr.77064 dd. 30/09/2005 algemeen verbindend verklaard bij KB dd. 22/03/2006 (BS 11/05/2006 – 24210). Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.