Joint (sub-)Committee no.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 11/09/2017
Valid from: 01/01/2017

verhoging of invoering van de maaltijdcheques met 1 EUR (werkgeversbijdrage) per gewerkte dag vanaf 1 januari 2016.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 8 mei 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (registratienummer 139311/CO/226).

Wij geven u hierna de bepalingen inzake de maaltijdcheques.

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Article 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

(...)

HOOFDSTUK VII – Koopkrachtverhoging 2015-2016

Artikel 32

§1. De maximale loonkostenontwikkeling voorzien door de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 wordt als volgt ingevuld:

  1. een verhoging van de reële lonen, barema’s en huisbarema’s met 15 EUR vanaf 1 mei 2016 (pro rata voor deeltijdsen);
  2. een verhoging of invoering van de maaltijdcheques met 1 EUR (werkgeversbijdrage) per gewerkte dag vanaf 1 januari 2016;
  3. de invoering of verhoging van de maaltijdcheques met 1 EUR kan desgevallend aangevuld worden met een omzetting van de ecocheques, toegekend op basis van artikel 21 van deze CAO, in maaltijdcheques;
  4. Voor de niet-sedentaire bedienden die een maaltijdvergoeding ontvangen, kan de onder b genoemde koopkrachtverhoging worden vervangen door een verhoging van de maaltijdvergoeding met 1 EUR.

§2. De toekenning van de maaltijdcheques voorzien in §1, b aan de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC 226, gebeurt volgens de voorwaarden van artikel 19bis, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

(...)

HOOFDSTUK IX – Slotbepalingen

Artikel 34

Deze collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2016 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden, registratienummer 134547/CO/226, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Artikel 35

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde tijd met uitzondering van de volgende bepalingen:

  • art. 8 treedt in werking op 1 januari 2018;
  • art. 9 treedt in werking op 1 januari 2019;
  • art. 10 treedt in werking op 1 januari 2020.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Applicable collective bargaining agreement: to read the full text, click on the registration number.

Date CLA
08/05/2017
Registration No
139311
Valid from
01/01/2017
Valid until
01/07/2019
Deposit date
10/05/2017
Registration date
16/05/2017
Topic
loonvoorwaarden
BS Notice of deposit
23/05/2017
Universally binding statement
-
Declared universally binding by Royal Decree of
12/11/2017
Published in the B.St. of
15/12/2017
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET