Koninklijk besluit van 23 juli 1976 waarbij voor de verhuisondernemingen, die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, het bedrag van het loon voor de feestdagen wordt vastgesteld

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
K.B.     23.07.1976 B.S. 09.10.1976 12962

Gelet op de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, inzonderheid op artikel 14, par. 2, tweede lid;

Art.1

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen voor verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren.

Art.2

De bij artikel 1 bedoelde werklieden hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijkse loon, dat gelijk is aan acht maal het uurloon dat hun op het ogenblik van die feestdag of vervangingsdag toegekend wordt.

Art.3

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art.4

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.