Privacyverklaring

 

Het “Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” werd opgericht door het Paritair Comité voor het vervoer (P.C. 140.00), bij toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

De statuten en doelstellingen van het Sociaal Fonds zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot wijziging van de CAO van 25 januari 1985 tot wijziging van de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

Het Fonds heeft tot doel het regelen en verzekeren van:

  1. de toekenning en de uitbetaling van aanvullende sociale voordelen aan de werklieden en werksters bedoeld in artikel 4, punt 1, dragers van een verhuizerskaart P waarvan sprake is in artikel 16 van haar statuten;
  2. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de werkgevers bedoeld bij artikel 4, punt 2, overeenkomstig de bepalingen van de artikel 24 en 25 van haar statuten.

Het Fonds kan zich eveneens inlaten met elke kwestie welke verband houdt met de beroeps- en sociale vorming van de chauffeurs, inpakkers en verhuizers.

In het kader van haar doelstellingen en haar wettelijke opdracht verwerkt het Sociaal Fonds persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent haar privacy beleid, kunt u terecht op de zetel van het Sociaal Fonds, Stroobantsstraat 48 A, 1140 te Evere. Telefoon : 02/240.45.70 – Email : info@sociaalfonds-verhuizingen.be – Website : www.sociaalfonds-verhuizingen.be.

Verwerkingsdoeleinden

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van werklieden en werksters die tewerkgesteld worden door verhuisfirma’s die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geregistreerd zijn onder kengetal 084. Deze persoonsgegevens zijn rechtstreeks afkomstig uit het Rijksregister en van de Kruispuntenbank voor Sociale Zekerheid (KSZ). Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de opdrachten die aan het Sociaal Fonds worden toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten binnen het P.C. 140.00. De lijst van deze collectieve arbeidsovereenkomsten is terug te vinden op de website van het Sociaal Fonds.

 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald: (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en (f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belangen).

Welke persoonsgegevens van werklieden en werksters verwerkt het Sociaal Fonds?

  1. Hun persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …).
  2. Hun contactgegevens.
  3. Bijzondere gebeurtenissen in verband met hun aansluiting bij het Sociaal Fonds (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
  4. Hun loopbaangegevens (DmfA-aangifte).

Overmaken aan derden

Omdat dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van boven vernoemde werklieden en werksters door andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, waarmee het Sociaal Fonds een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Sociaal Fonds garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen ter bescherming van hun persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt door het Sociaal Fonds zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de wetgeving i.v.m. de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het pensioenrecht, de boekhouding, enz.).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De werklieden en werksters hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben de werklieden en werksters het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere (rechts)persoon.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een mail of brief te zenden aan het Sociaal Fonds. Zie bovenstaande contactgegevens.

Direct marketing

De werklieden en werksters hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De werklieden en werksters beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).