Om de controle mogelijk te maken zowel van het innen van de bijdragen als van de uitkeringen van de voorziene toelagen, moeten de werklieden en werksters gedurende gans de duur van hun werk, in het bezit zijn van een verhuizerskaart volgens model in bijlage, naargelang zij zijn aangeworven voor onbepaalde duur (P) of voor een welomschreven werk of bepaalde duur (S).

Enkel de houders van een verhuizerskaart P (zowel voltijds als halftijds in vast dienstverband ingeschreven) hebben recht op de voorziene voordelen.  Deze kaart wordt door hun werkgever bij hun indiensttreding overhandigd, na hun inschrijving in Dimona.

Zij moeten de kaart bij hun vertrek teruggeven.  In geval van verlies of bij niet teruggave wordt de kaart waardeloos verklaard.  De verhuizerskaarten worden door de Belgische Kamer der Verhuizers aan de werkgevers uitgereikt.  De P-kaarten moeten voor alle arbeiders ingeschreven in het personeelsregister jaarlijks worden vernieuwd, de S-kaarten elke maand.

De aanvraag voor de terugbetaling van de voorziene voordelen moeten binnen de drie maanden na het verstrijken de betrokken periode aan het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten gericht worden, zo niet kan het Sociaal Fonds weigeren de terugbetaling te doen.