Collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.  107044/CO/140.05   07.11.2011      
K.B.       B.S.  28.11.2011  
 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

 
Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van  toepassing  op  de  werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comite voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werknemers.

 
§2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:
 
“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: prive, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz.  .. .  met  inbegrip van aile  begeleidende werkzaamheden,  zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
 
“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
 
“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.….;

 

“voertuigen     speciaal    uitgerust    voor    het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal,  van   een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer  van  verhuizingen  en  uitgerust  met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz …

 

§3. Onder “werknemers” wordt bedoeld de arbeiders en arbeidsters.

 

 

HOOFDSTUK II. Juridisch kader
 
Artikel 2.

Deze collectieve  arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni  2009, algemeen verbindend verklaard  bij  koninklijk  besluit  van 21 februari 2010 (BS van 14 april2010)en wordt afgesloten in uitvoering  van het protocolakkoord  voor de jaren 2011-2012.

 

 

HOOFDSTUK III. Toekenning van een anciënniteitspremie

 

Artikel 3.

Een brutopremie wordt jaarlijks toegekend aan elke werknemer die hierna bepaalde ononderbroken anciënniteit van minstens 5 jaar bij eenzelfde werkgever kan voorleggen.

 
Artikel 4.

Voor het dienstjaar 2011 (betaalbaar in 2012) wordt een bijkomende categorie gecreëerd en zal aan de werknemers die 3 jaar anciënniteit in de onderneming hebben, een bruto anciënniteitspremie toegekend worden van 25 euro.

Vanaf het dienstjaar 2012 wordt de anciënniteitspremie (betaalbaar 2013) als volgt vastgesteld:

 

25 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 3 jaar

48 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 5, 6, 7, 8 en 9 jaar;

85 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar;

122 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 15, 16, 17, 18 en 19 jaar;

160 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaar en meer.

 

Artikel 5.

Jaarlijks in de loop van de maand januari volgend op het betrokken dienstjaar, zal de werkgever  de  ancienniteitspremie  aan  de onder artikel 1,§3 bedoelde werknemers betalen.

 

 

Artikel 6.

De evaluatie van de dienstjaren gebeurt in de maand januari van het daaropvolgende jaar.

 

 

Artikel 7.

Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen, en in aanmerking komen voor de ancienniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

 

 

HOOFDSTUK IV. Procedure voor terugbetaling

 

Artikel 8.

De werkgever kan, binnen een periode van 3 maanden na betaling van de ancienniteitspremie, de onder artikel 4 bedoelde bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, mits voorlegging van een betalingsbewijs en een kopie van de P­ verhuizerskaartvan de betrokken werknemer.

 

 

HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur

 

Artikel 9.
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt  in  werking  op  1 januari  2012  en  is gesloten voor onbepaalde duur.

 

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.  Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorband gescbieden bijeen ter post aangetekende brief gericbt aan de Voorzitter van bet Paritair Comite van bet vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal  stellen.  De  termijn  van  drie  maanden begint  te  lopen  vanaf  de  datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.