Skip to main content

Privacyverklaring

 

Het “Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” respecteert uw privacy en hecht groot belang aan het beschermen van uw privacy, de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

In het kader van haar doelstellingen en haar wettelijke opdrachten verwerkt het Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens het Sociaal Fonds verzamelt, waarom ze deze verzamelt, wat ze ermee doet, hoe de persoonsgegevens beschermd worden en wat uw rechten zijn. De privacyverklaring geldt voor alle diensten en de website die door het Sociaal Fonds worden aangeboden. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid van het Sociaal Fonds, kunt u terecht:

Per post: op de zetel van het Sociaal Fonds, Stroobantsstraat 48 A, 1140 te Evere. 

Telefoon: 02/240.45.70

E-mail: info@sociaalfonds-verhuizingen.be

Website: www.sociaalfonds-verhuizingen.be   

DOELSTELLING SOCIAAL FONDS

Het “Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” werd opgericht door het Paritair Comité voor het vervoer (P.C. 140.00), bij toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. 

De statuten en doelstellingen van het Sociaal Fonds zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot wijziging van de CAO van 25 januari 1985 tot wijziging van de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”. 

Het Fonds heeft tot doel het regelen en verzekeren van:

 1. de toekenning en de uitbetaling van aanvullende sociale voordelen aan de werklieden en werksters bedoeld in artikel 4, punt 1, dragers van een verhuizerskaart P waarvan sprake is in artikel 16 van haar statuten;
 2. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de werkgevers bedoeld bij artikel 4, punt 2, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 24 en 25 van haar statuten.

Het Sociaal Fonds kan zich eveneens inlaten met elke kwestie welke verband houdt met de beroeps- en sociale vorming van de autovoerders, inpakkers en verhuizers.

 

VERWERKINGSDOELEINDEN 

Persoonsgegevens van werklieden en werksters

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van werklieden en werksters die tewerkgesteld worden door verhuisfirma’s die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geregistreerd zijn onder kengetal 084. Deze persoonsgegevens zijn rechtstreeks afkomstig uit het Rijksregister en van de Kruispuntenbank voor Sociale Zekerheid (KSZ). Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van de opdrachten die aan het Sociaal Fonds worden toegekend door de collectieve arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten binnen het P.C. 140.00. De lijst van deze collectieve arbeidsovereenkomsten is terug te vinden op de website van het Sociaal Fonds.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer bepaald: a) toestemming, b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) wettelijke verplichting, en (f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang).

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Persoonsgegevens van werklieden en werksters  

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van werklieden en werksters. Het Sociaal Fonds verwerkt deze op basis van een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens?

 • Hun persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …).
 • Hun contactgegevens.
 • Bijzondere gebeurtenissen in verband met hun aansluiting bij het Sociaal Fonds (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
 • Hun loopbaangegevens (DmfA-aangifte).

Persoonsgegevens van leveranciers 

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van leveranciers. Deze persoonsgegevens worden door de leveranciers zelf via telefonisch contact en e-mail overgemaakt. Het Sociaal Fonds verwerkt deze op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.

Welke persoonsgegevens? 

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).
 • Hun contactgegevens.
 • Hun financiële gegevens

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Het Sociaal Fonds verwerkt deze op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens? 

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …).
 • Hun contactgegevens.

Persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief

Het Sociaal Fonds verkrijgt en verwerkt de persoonsgegevens van abonnees van de nieuwsbrief. Het Sociaal Fonds verwerkt deze op basis van toestemming.

Welke persoonsgegevens? 

 • Hun persoonlijke gegevens (naam, adres, …)
 • Hun contactgegevens (e-mailadres).

Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Mail Chimp https://mailchimp.com/legal/privacy.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden kan het Sociaal Fonds gebruik maken van verwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, of andere organen die namens het Sociaal Fonds persoonsgegevens verwerken. 

Met deze verwerkers heeft het Sociaal Fonds een verwerkingsovereenkomst afgesloten overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Sociaal Fonds geeft de persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in de verzending van nieuwsbrieven, hosting van de Website, aanverwante databases en Cloud computing;

Het Sociaal Fonds garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter bescherming van deze persoonsgegevens. 

Het Sociaal Fonds verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor het Sociaal Fonds zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van de wetgeving i.v.m. de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, het pensioenrecht, de boekhouding, enz.). 

Daarnaast worden gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. 

 

UW RECHTEN

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De betrokkenen hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben de betrokkenen het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van hun persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere (rechts)persoon. 

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan info@sociaalfonds-verhuizingen.be

U wordt binnen één maand op de hoogte gebracht of en welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van het indienen van uw verzoek. 

DIRECT MARKETING

De betrokkenen hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

COOKIES

Onze Website maakt gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar onze cookie policy.

KLACHT

De betrokkenen beschikken te allen tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –   +32 (0)2 274 48 00/ contact@apd-gba.be /www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

WIJZIGINGEN

Het Sociaal Fonds houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 9 oktober 2023.