Skip to main content

Legale voordelen

Functieclassificatie en minimumuurlonen

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/01/2024 (38u/week)

*Dit minimum uurloon is van toepassing op alle contracten. Ook die van minder dan 38u.

 • Drager beginneling
 • Drager (+1 jaar)
 • Nationaal en internationaal chauffeur
 • Liftbestuurder
 • Inpakker
 • Kistenmaker
 • Chauffeur rijbewijs C/CE met min. 2 jaar anciënniteit in de sector
 • Ploegbaas

Studenten

Sedert 1 juli 2001, wordt het minimumuurloon van de studenten, bedoeld in artikel 1 §4 van de CAO van 12 juni 2001, vastgesteld op 85% van het minimumuurloon van de drager-beginneling.

De ARAB-vergoeding, ten bedrage van € 1,12 is geen loon en dient aan 100 % te worden betaald.

De kostprijs van een verhuizer.

De loonindexering van 1.98 % die vanaf 01/01/2024 moet worden toegepast is één van de elementen die de kostprijs van een verhuizer bepalen. Daarnaast zijn er ook nog de andere kosten- en kostenstijgingen die ook in rekening moeten gebracht worden.

Op verzoek van de sector  werd een kleine tool gemaakt om de kostprijs van een verhuizer te berekenen, rekening houdend met minimumlonen, de bijkomende kosten, de ARAB-vergoeding en de BTW.

Op deze manier beschikken verhuisfirma’s over een tool om de impact van de inflatie en de loonindexering te visualiseren.

Iedereen kan de coëfficiënten van de directe en indirecte extra kosten zelf aanpassen (= gele vakjes) op basis van de eigen boekhoudkundige gegevens, die terug te vinden zijn in het boekhoudprogramma van elke firma.

Men kan ook de brutowinstmarge aanpassen, plus de minimumlonen vervangen door de reële lonen.

Kostprijstool
 • € 14,0500
 • € 14,1713
 • € 14,4412
 • € 14,4412
 • € 14,4412
 • € 14,4412
 • € 14,5954
 • € 14,5954

Flexibiliteitspremie

Principe

De flexibiliteitspremie is verschuldigd voor alle diensturen boven de 38 uur/week die geen aanleiding geven tot uitbetaling van een overloon en die geen beschikbaarheidstijd zijn (zie CAO 75751 – Art 21 § 2). 

Bedrag

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de flexibiliteitspremie € 3,8763/uur

Arab – Vergoeding

Principe

Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.) dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodatie. Daarom kennen de werkgevers aan hun (niet-sedentaire) werknemers een vergoeding toe, ARAB-vergoeding genaamd. Deze ARAB-vergoeding geldt als terugbetaling van de kosten die worden gedaan door het niet-sedentaire personeel, buiten de zetel van de onderneming, vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming.

Procedure

De ARAB-vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.

Bedrag

Voor elk uur van de diensttijd wordt sedert 01/09/2012 aan de werklieden een forfaitaire ARAB-vergoeding ten bedrage van € 1,12 toegekend voor elk uur van de diensttijd.

Verblijfsvergoeding

Principe

De werklieden die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn te overnachten hebben recht op: een vergoeding voor het avondmaal indien de diensttijd van de dag voor de middag (12 uur) aanvangt een vergoeding voor de overnachting en het ontbijt een vergoeding voor het middagmaal indien de terugkomst op de werkplaats na 14 uur plaats heeft.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2024 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld: 

 • Overnachting en ontbijt
 • Middagmaal
 • Avondmaal
 • Totaal
 • € 20,0619
 • € 16,0744
 • € 13,9938
 • € 50,1301

Verwijderingsvergoeding

Principe

De verwijderingsvergoeding is volgens de cao verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100 pct. Gezien de cao spreekt over “aanwezigheidsuren” gaat het zowel om arbeidstijd als beschikbaarheidstijd daar beide tijden onder het begrip “aanwezigheidstijd” vallen en beide tijden aan het normale loon worden betaald. Het is zo dat deze cao niet die uren viseert die vergoed worden boven de 100 %, zoals overuren. Bij overloon wordt alleen rekening gehouden met arbeidstijd en niet met beschikbaarheidstijd.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,8763/uur

Voorbeeld

Een werknemer is 16 uren per dag aanwezig op het werk, nl. 9 uur arbeidstijd en 7 uren beschikbaarheidstijd. Al deze uren worden beschouwd al aanwezigheidsuren die vergoed worden aan 100%. Er is ook een verwijderingspremie verschuldigd voor 7 uren, doch geen overloon.

De inhoud van dit bericht is louter informatief en onder alle voorbehoud. Het bericht is geen juridische analyse en kan de auteur niet verantwoordelijk stellen. De verstrekte informatie doet geen afbreuk aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van hoven en rechtbanken.