Skip to main content

Eindejaarspremie

Indien u werkt(e) in de verhuissector krijgt u in de maand december een eindejaarspremie van uw werkgever. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hieronder kan u het antwoord vinden op de meest gestelde vragen over de eindejaarspremie (FAQ).

1. Hoeveel eindejaarspremie krijgt?

170 x werkelijk betaald uurloon maand december x aantal maanden arbeidsprestatie.

Dertiende maand komt overeen met een aantal uren die in een overeenkomst bepaald worden.

 • Dat aantal uren wordt gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden arbeidsprestatie tijdens het jaar.
 • Elke maand waarin 14 kalenderdagen arbeidsprestatie wordt geleverd, wordt als een volledige maand beschouwd.
 • Het totaalbedrag kan per dag onwettige afwezigheid met € 1,24 worden verminderd.
 • De dagen verlof en de dagen gedeeltelijke werkloosheid worden met dagen arbeidsprestaties gelijkgesteld.
 • Het referteloon voor deze uren is gelijk aan deze die werkelijk betaald wordt in de maand december van het betrokken jaar.
 • De betaling wordt uiterlijk op de laatste werkdag van de maand december verricht.

2. Hoeveel houdt u netto over?

Dat hangt af van uw gezinssituatie en verschilt dus van persoon tot persoon.

3. Wie heeft recht?

De werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • op de datum van de betaling, werkelijk tewerkgesteld zijn in de onderneming;
 • op het ogenblik van de betaling, minstens zes maanden anciënniteit hebben in de onderneming.

4. Hebben eveneens recht:

 • De betrokken werknemers die tijdens het betrokken kalenderjaar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers hebben bekomen of werden gepensioneerd;
 • de rechthebbenden van de betrokken werknemers  overleden in het betrokken kalenderjaar;
 • de betrokken werknemers die werden ontslagen om elke andere reden dan in deze vermeld in 2) van artikel 6.
 • de betrokken werknemers waarvan er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst door overmacht. Als referteperiode en prorata basis wordt het laatste kalenderjaar genomen waarin er effectieve prestaties zijn geweest.

5. Wie heeft geen recht?

De werknemers:

 • die vrijwillig de onderneming hebben verlaten;
 • die werden ontslagen zonder opzegging en dit om dringende reden;
 • die, gedurende meer dan zes maanden ziek waren, en genoten hebben van de gehele vergoeding welke het Sociaal Fonds voor een zelfde ziekte heeft voorzien.