Skip to main content

Medische Schifting

1. Principe

In de verhuissector dient de werkgever de kosten voor het voorgeschreven geneeskundig onderzoek en het oogonderzoek te betalen of aan de werknemer terug te betalen.

Op basis van de CAO die op 1 januari 2001 in werking trad, kan de werkgever de medische en fiscale kosten geheel of gedeeltelijk recupereren via het Sociaal Fonds Verhuizingen.

2. Waaraan moet de werknemer voldoen?

De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084 en in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart.

3. Wat moet de werkgever doen?

Indien de werkgever kosten voor het rijgeschiktheidsattest van zijn arbeiders-chauffeurs heeft betaald, kan aan de hand van het degelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie rubriek “Formulieren”), hiervoor de bij CAO voorziene tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen.

Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van:

  • de factuur of kostennota betreffende het wettelijk voorgeschreven oogonderzoek van een chauffeur met rijbewijs C/CE
  • waarop de naam van de betrokken arbeiderchauffeur is vermeld;
  • de factuur of kostennota betreffende het wettelijk voorgeschreven medisch onderzoek van een chauffeur met rijbewijs C/CE
  • waarop de naam van de betrokken arbeider-chauffeur is vermeld;
  • het rijgeschiktheidsattest waarop de naam van de betrokken arbeider-chauffeur is vermeld;
  • het nieuwe rijbewijs dat aan de betrokken arbeider-chauffeur werd afgeleverd.

4. Beperkingen

De limiet voor het binnenbrengen van aanvragen mag niet meer mag zijn dan 1 jaar / 12 maanden vanaf de datum van de factuur of kostennota.

De financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds is beperkt tot een maximaal bedrag van:

  • € 39,66 voor het oogonderzoek
  • € 42,14 voor het medisch onderzoek
  • € 11,16 voor de retributie rijbewijsaanvraag (vroeger “fiscale zegels”)

5. Opmerkingen

Indien het bedrag van de factuur of de kostennota van de betrokken onderzoeken evenwel lager is dan de maximale tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot het bedrag van deze factuur of onkostennota.

Volledigheidshalve kunnen we hier tot slot nog aan toevoegen dat wat de “gewone”, particuliere, nieuwe of bestaande rijbewijzen B en/of B+E betreft, de houder van het rijbewijs zelf zijn medische geschiktheid tot het besturen van een voertuig beheert door een verklaring op erewoord.

Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen; hij wordt geacht zelf, indien nodig, een geneesheer naar zijn keuze te raadplegen.

De rijbewijzen B en B+E zijn geldig voor onbepaalde duur of, desgevallend, voor de door de geneesheer aangegeven duur.