Skip to main content

Premie overlijden

Het sectoraal pensioenreglement voorziet dat in geval van vroegtijdig overlijden de opgebouwde reserve uitbetaald wordt aan de begunstigde(n) van de overledene.

Daarboven wordt het volgende voorzien in het solidariteitsreglement:

In geval van overlijden vanaf de inwerkingtreding van het solidariteitsreglement van een aangeslotene bij het sectorale pensioenreglement tijdens de beroepsloopbaan, en behalve wettelijk voorziene uitsluitingen, een aanvullende uitkering in rente voor zover de werknemer op het ogenblik van het overlijden nog steeds in dienst is van een werkgever zoals gedefinieerd in artikel 1 van het pensioenreglement. Deze rente is gelijk aan het bedrag dat bekomen wordt door de omzetting van een kapitaal van € 1.239 of € 2.478 ingeval het overlijden te wijten is aan een ongeval, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 28 van de WAP (Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen). Indien de aldus bekomen rente echter lager is dan € 500, geïndexeerd conform de modaliteiten beschreven in artikel 28, §2 van de WAP, wordt in plaats van de rente het kapitaal van € 1.239 of € 2.478 éénmalig uitbetaald.

overlijden ten gevolge van:

  1. een ziekte of ongeval verschillend van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk: € 1.969,91
  2. een arbeidsongeval of een ongeval van en naar het werk: € 3.939,91

De rechthebbende heeft het recht om, indien de rente >500€ is, de omvorming van het kapitaal naar een rente te vragen.

1. Wat moet de begunstigde doen?

De begunstigde bezorgt een uittreksel van de overlijdensakte aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance die de verdere uitbetalingsmodaliteiten op zich neemt (adres : AG Insurance – T.a.v. het beheersteam – Em. Jaqmainlaan 53 – 1000 Brussel. E-mail: serviceseb@aginsurance.be – Telefoon: +32 2 664 77 43)

2. Wat moet de werkgever doen?

Het volstaat dat de werkgever de rechthebbende informeert. De betaling gebeurt rechtstreeks door de verzekeraar.