Skip to main content

Syndicale Vorming

In uitvoering van een CAO terzake voorziet het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst in de kosten voor de syndicale vorming van arbeiders tewerkgesteld in de subsector voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

1. Voorwaarden voor de werknemer

  • Elk effectief of plaatsvervangend lid van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen heeft jaarlijks per mandaat recht op twee dagen voor zijn werkgever betaalde afwezigheid om deel te nemen aan de vormingscursussen die worden ingericht door de vakbonden.
  • De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084.

2. Procedure voor de werkgever

  • De werkgever kan aan de hand van een degelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie formulieren) de hiervoor voorziene financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen (lonen en loonlasten – deze laatste forfaitair berekend tegen 50 pct. van de lonen) die betrekking heeft op de afwezigheiddagen voor het deelnemen aan syndicale vorming.
  • Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van de loonfiche betreffende de maand waarin de vorming werd gevolgd en waarop het loon dat betaald werd voor syndicale vorming of syndicale verplichting wordt vermeld.